Notice: Undefined index: prev_doc_url in /w/wieszjak/wj/modules/gp/ModuleDokumentPrawnikow.php on line 67
Opłaty u adwokata - Prawnikow.pl - Forum prawników - darmowe porady prawne, prawnicy, pomoc prawna

8 lutego 2016

Gniewosza, Jana

Znajdź prawnika / kancelarię

Znajdź wzór pozwu

Czytaj
Artykuł z: Inne
« poprzedni | następny »

Opłaty u adwokata

Sąd zasądzając opłatę za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy adwokata, charakter sprawy, oraz wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.

Opłata, która jest zasądzona nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy.

W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, sąd podwyższa opłaty o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, radca prawny może ustalić stawkę opłaty niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości.

 

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych:

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

- do 500 zł

60 zł

- powyżej 500 zł do 1 500 zł

180 zł

- powyżej 1 500 zł do 5 000 zł

600 zł

- powyżej 5 000 zł do 10 000 zł

1 200 zł

- powyżej 10 000 zł do 50 000 zł

2 400 zł

- powyżej 50 000 zł do 200 000 zł

3 600 zł

- powyżej 200 000 zł

7 200 zł

 

Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:

- rozwód i unieważnienie małżeństwa

360 zł

- stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa

240 zł

- przysposobienie

180 zł

- pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka

120 zł

- ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia

240 zł

- ubezwłasnowolnienie

240 zł

- uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego

180 zł

- rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym

240 zł

- zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami

360 zł

- podział majątku wspólnego między małżonkami

Stawka obliczona od wartości udziału (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)

- podział majątku wspólnego między małżonkami (w wypadku zgodnego wniosku małżonków)

50% stawki obliczonej od wartości udziału (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)

- alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka* * opłaty te ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.

60 zł

 

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:

- o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości

50% stawki obliczonej tak jak wg wartości przedmiotu sprawy

- o rozgraniczenie

360 zł

- dotyczących służebności

240 zł

- o naruszenie posiadania

156 zł

- o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów

120 zł

- o zniesienie współwłasności

Stawka obliczona od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)

- o zniesienie współwłasności (w wypadku zgodnego wniosku uczestników)

50% stawki obliczonej od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)

- związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub zarządem rzeczą wspólną

240 zł

- o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym

50% stawki obliczonej od wartości prawa dotkniętego niezgodnością (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)

 

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego:

- o zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych

60 zł

- o stwierdzenie nabycia spadku

60 zł

- o stwierdzenie nabycia spadku, jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu

360 zł

- o dział spadku

Stawka obliczona od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)

- o dział spadku (w wypadku działu na zgodny wniosek uczestników postępowania)

50% stawki obliczonej od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)

 

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw dotyczących:

- opróżnienia lokalu mieszkalnego

120 zł

- wydania nieruchomości rolnej

360 zł

- wydania innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego

Stawka obliczona od wartości sześciomiesięcznego czynszu (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)

 

Stawki minimalne wynoszą w sprawach:

- o uchylenie uchwały organu spółdzielni

180 zł

- o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich

360 zł

- z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie

120 zł

- o uchylenie wyroku sądu polubownego

1 200 zł

- z zakresu postępowania układowego lub upadłościowego

1 800 zł

- o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

240 zł

- egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości

50% stawki obliczonej wg wartości przedmiotu sprawy

- egzekucyjnych przy egzekucji innego rodzaju niż z nieruchomości

25% stawki obliczonej wg wartości przedmiotu sprawy

- ze skargi na czynności komornika

60 zł

- rejestracji spółki

1 200 zł

- rejestracji spółdzielni

1 800 zł

- innych rejestracji

600 zł

- zmiany w rejestrze

360 zł

- o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności

60 zł

- o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu

60 zł

- o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa

60 zł

- o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego

480 zł

- o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji

600 zł

- o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji

840 zł

- o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego

720 zł

- o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji

840 zł

- o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy

360 zł

- o wyłączenie wspólnika

360 zł

- o rozwiązanie spółki kapitałowej

360 zł

- o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej

150 zł

 

Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:

- nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy

60 zł

- wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż dochodzone w związku z wypadkiem przy pracy

75% stawki obliczonej od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)

- inne roszczenia niemajątkowe

60 zł

- ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty

120 zł

- świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

50% stawki obliczonej od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)

W sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego stawki minimalne wynoszą:

60 zł

 

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:

- przed sądem okręgowym

50% stawki minimalnej (nie mniej niż 60 zł)

- przed sądem okręgowym (jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat)

75% stawki minimalnej (nie mniej niż 60 zł)

- przed sądem apelacyjnym

75% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)

- przed sądem apelacyjnym (jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat)

100% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)

 

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:

- przed sądem okręgowym

25% stawki minimalnej (nie mniej niż 60 zł)

- przed sądem okręgowym (jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat)

50% stawki minimalnej (nie mniej niż 60 zł)

- przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym

50% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)

- przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym (jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat)

75% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)

Przed sądem apelacyjnym stawki minimalne za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy wynoszą:

100% odpowiednich stawek minimalnych z pierwszej instancji w sprawach z zakresu prawa pracy

 

Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu kasacyjnym:

- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym

75% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)

- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym (jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat)

100% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)

- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej

50% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)

- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej (jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat)

75% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)

- za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym

50% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)

- za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym (jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej)

75% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)

 

Stawki minimalne w postępowaniu w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wynoszą:

- za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym

75% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)

- za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym (jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem)

100% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)

- za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

50% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)

- za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem)

75% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)

- za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym

50% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)

- za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym (jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem, nie sporządzał i nie wniósł skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia)

75% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)

 

Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym:

- za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie

240 zł

- za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi

120 zł

Stawki minimalne w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia:

Stawki minimalne wynoszą w sprawie objętej:

- dochodzeniem

180 zł

- śledztwem

300 zł

 

Stawki minimalne za obronę wynoszą:

- przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym

360 zł

- przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

180 zł

- przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym

420 zł

- przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją

420 zł

- przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym

600 zł

- przed Sądem Najwyższym

600 zł

 

Stawki minimalne wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji:

- w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy

360 zł

- w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy

600 zł

 

Stawki minimalne wynoszą:

- za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego

360 zł

- za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym

360 zł

- za sporządzenie środka odwoławczego w wypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem

360 zł

Stawki minimalne za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego wynoszą:

120 zł

Stawki minimalne za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego wynoszą:** * *nie stosuje się przepisu określającego stawki minimalne zależne od wartości przedmiotu sprawy.

120 zł

 

Stawki minimalne za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym wynoszą:

- w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary

180 zł

- w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary

180 zł

- w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia

120 zł

- za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających

120 zł

- za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania

120 zł

- za prowadzenie sprawy o ułaskawienie

240 zł

- za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym

240 zł

 

PAMIĘTAJ:

-W sprawach, w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, stawka minimalna ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%.

 

-Za obronę kilku osób lub reprezentowanie kilku osób pobiera się opłatę od każdej z tych osób.

Stawki minimalne w innych sprawach:

Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

1) w pierwszej instancji:

- w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna

Stawka obliczona tak jak wg wartości przedmiotu sprawy

- za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego

600 zł

- w innej sprawie

240 zł

2) w drugiej instancji:

- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

75% stawki minimalnej w pierwszej instancji (nie mniej niż 120 zł)

- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat)

100% stawki minimalnej w pierwszej instancji (nie mniej niż 120 zł)

- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej

50% stawki minimalnej w pierwszej instancji (nie mniej niż 120 zł)

- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej (jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji)

75% stawki minimalnej w pierwszej instancji (nie mniej niż 120 zł)

- za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

50% stawki minimalnej w pierwszej instancji (nie mniej niż 120 zł)

- za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządził i nie wniósł kasacji)

75% stawki minimalnej w pierwszej instancji (nie mniej niż 120 zł)

- w postępowaniu zażaleniowym

120 zł

Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie - sądem antymonopolowym w sprawach:

- z zakresu ochrony konkurencji

360 zł

-o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

360 zł

-z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego

360 zł

ŹRÓDŁO: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348).

Artykuł z dnia: 2009-07-27, ostatnia aktualizacja: 2009-07-28 09:03

Nasi eksperci »

Ekspert Infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Nasze serwisy »

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Znajdź prawnika

wyszukiwanie szczegółowe »

Sądy i prokuratury

Wyszukiwarka sądów i prokuratur

nazwa
miejscowość
województwo