7 maja 2016

Augusta, Benedykta

Znajdź prawnika / kancelarię

Znajdź wzór pozwu

Czytaj

Jak reklamować i zwracać towary zakupione przez Internet?

Autor: Magdalena Galas

Coraz częściej korzystamy z udogodnienia jakie stwarzają zakupy przez Internet. Warto wiedzieć jakie prawa mamy jako konsumenci dokonujący takich zakupów.

Przede wszystkim należy odróżnić sytuację w której konsument dokonuje zakupu od przedsiębiorcy oraz sytuację w której umowa sprzedaży zawierana jest między dwoma konsumentami. Dodatkowo ważne jest to w jaki sposób dokonujemy zakupów w Internecie.

Inaczej będzie traktowany przez prawo zakup na aukcji internetowej z licytacją a inaczej w sklepie internetowym ze znaną z góry ceną zakupu.

Zobacz również-Zakupy przez internet

Podstawowe regulacje w tej materii są regulowane przez dwie ustawy: ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego i ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Przed wejściem w życie ustawy o szczególnych warunkach zastosowanie miały także przepisy Kodeksu Cywilnego, które znajdą zastosowanie przede wszystkim w przypadkach, kiedy stronami umowy będzie dwóch przedsiębiorców lub dwóch konsumentów. 

Warto też zapoznać się z regulaminem poszczególnych portali aukcyjnych oraz sklepów internetowych.

Nie mogą one co prawda ograniczać praw konsumentów przyznanych im przez ustawy, ale mogą polepszać ich sytuację w porównaniu do tej jaką stwarzają ustawy. Regulamin może na przykład zobowiązywać przedsiębiorców wystawiających swoje towary lub usługi do przestrzegania dodatkowych warunków. Do części sytuacji, w których dokonujemy zakupu przez Internet od przedsiębiorcy będą miały zastosowanie przepisy dotyczące umów zawieranych na odległość. Oznacza to, że konsument który dokonał zakupu w Internecie może odstąpić od umowy bez podania przyczyn.

Wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy lub od daty zawarcia umowy o świadczenie usług. Wówczas umowa uważana jest za niezawartą, a konsument zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Przedsiębiorca nie może żądać od konsumenta odstępnego czyli pieniędzy za odstąpienie od umowy, a każde tego typu zastrzeżenie będzie nieważne. To co strony świadczyły wzajemnie powinno zostać zwrócone w terminie 14 dni. 

O prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy.

Jeżeli tego nie uczyni, konsument może odstąpić od umowy w terminie trzech miesięcy od daty wydania rzeczy lub zawarcia umowy o świadczenie usług. W każdym przypadku termin 10 dni liczony jest od chwili dostarczenia konsumentowi takiej informacji.

Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi między innymi w przypadku zakupu nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta oryginalnego opakowania, świadczeń które nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, chyba że strony umowy zastrzegą sobie taką możliwość. 

Sprzedaż z licytacji


Dziesięciodniowe odstępne nie przysługuje między innymi w przypadku zawierania umów zawieranych w przypadku sprzedaży z licytacji. Nie można zatem w ciągu dziesięciu dni odstąpić od umowy w przypadku zakupu przez Internet na aukcji z licytacją. Taka możliwość zależy od woli sprzedawcy lub nakładanych na niego dodatkowo postanowień regulaminu portalu. Mają tu zastosowanie przepisy dotyczące zwykłej sprzedaży i sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu bez odpowiednio uzasadnionej przyczyny. Przyjęcie towaru jest pozostawione jego woli.

Zobacz również: Zakupy na Allegro.pl

W takiej sytuacji można reklamować zakupioną rzecz za niezgodność towaru z umową w chwili jego wydania. Można to uczynić w przypadku sprzedaży przez przedsiębiorcę rzeczy ruchomej osobie fizycznej będącej konsumentem (czyli osobą nabywającą rzecz w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą).

Niezgodność towaru z umową zwykle będzie oznaczała wadę towaru.

Zgodnie z ustawą będzie to taki towar, który nie nadaje się do celu do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany oraz gdy jego właściwości nie będą odpowiadać właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Towar będzie jednak uznany za zgodny z umową gdy będzie odpowiadał oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela. W szczególności jeżeli będzie miał właściwości zgodne z wyrażonymi w oznakowaniu towaru lub reklamie opisie w sklepie internetowym lub widoczne na zdjęciu i zachowa je w podanym terminie. To samo będzie dotyczyło zapewnień sprzedawcy, chyba że konsument udowodni, iż zapewnienia tego nie znał ani też nie mógł znać.

Zobacz również: Odstąpienie od umowy

Jeżeli zaś towar nie spełnia oczekiwaniom, ale zostały one sprostowane przed zawarciem umowy sprzedaży, na przykład opisane przez sprzedającego, nie będziemy mogli się na nie skutecznie powoływać.

Za niezgodność towaru z umową uważa się także nieprawidłowe jego zamontowanie i uruchomienie jeśli czynności te zostały dokonane w ramach umowy sprzedaży, a także jeśli czynności tych dokonał kupujący postępujący zgodnie z instrukcją otrzymaną przy sprzedaży.

Jeżeli w chwili zawarcia umowy sprzedaży lub przed nią zauważyliśmy niezgodność towaru z umową, najlepiej jej nie zawierać.

Wiedza osoby kupującej na temat niezgodności zwalnia z odpowiedzialności sprzedawcę. Powinniśmy starannie zbadać towar gdyż także w przypadku kiedy powinniśmy byli wiedzieć o niezgodności, np. Łatwo było zauważyć wadę, sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności. Aby tego uniknąć ustawa nakłada na sprzedawcę liczne obowiązki.

Obowiązek informowania

Między innymi jest obowiązany udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i nie wprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego korzystania z towaru.

W szczególności należy podać:

  • nazwę towaru
  • określenie producenta lub importera,
  • inne dane wskazane w przepisach. 


Jeżeli towar okaże się niezgodny z umową możemy żądać:
• doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę
albo
• wymiany towaru na nowy, chyba, że okażą się niemożliwe lub będą wymagały nadmiernych kosztów. Od kupującego zależy czego będzie się domagał. 

Obowiązek sprzedawcy

Sprzedawca ma także obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego takich jak np. Koszt demontażu , dostarczenia i ponownego uruchomienia. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania. Jeżeli tego nie zrobi w tym terminie uważa się, że je przyjął i uznał za uzasadnione.

Ostatecznie kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest istotna. Żądania te są uzasadnione jeżeli doprowadzenia do stanu zgodnego z umową albo wymiana towaru na nowy okazało się niemożliwe, sprzedawca nie zdołał uczynić zadość tym żądaniom w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności.

 Zgodnie z powyższym sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar był niezgodny z umową w chwili jego wydania. Wystarczy przy tym stwierdzenie niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od chwili wydania. Jeżeli stwierdzenie niezgodności nastąpi po upływie sześciu miesięcy nie ma pewności co do tego, iż towar był niezgodny z chwilą wydania.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru w przypadku stwierdzenia tejże niezgodności przed upływem dwóch lat od chwili wydania. W razie wymiany na nowy towar okres ten biegnie od początku . W przypadku sprzedaży rzeczy używanych można ograniczyć ten termin do roku.

Kupujący ma dwa miesiące od stwierdzenia niezgodności towaru z umową na zawiadomienie o tym sprzedawcy. Jeżeli tego nie zrobi traci możliwość kierowania pod jego adresem wyżej wymienionych roszczeń. Roszczenia te może wytoczyć w przeciągu roku od stwierdzenia niezgodności. Jeśli już jednak zawiadomimy sprzedawcę o niezgodności towaru terminy te zostają przerwane. Uprawnienia kupującego nie mogą zostać ograniczone ani wyłączone umową ani przez oświadczenie kupującego iż wie o wszelkich niezgodnościach towaru z umową.

Konsument ma prawo wyboru trybu reklamacyjnego - albo skorzysta z uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową, albo z gwarancji.

Artykuł z dnia: 2010-04-09, ostatnia aktualizacja: 2010-04-09 15:59

Nasi eksperci »

Ekspert Infor.pl

Renata Świgońska

Prawnik, Tłumacz Przysięgły J. Angielskiego i J. Niemieckiego

Nasze serwisy »

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Znajdź prawnika

wyszukiwanie szczegółowe »

Sądy i prokuratury

Wyszukiwarka sądów i prokuratur

nazwa
miejscowość
województwo