5 maja 2016

Hilarego, Ireny

Znajdź prawnika / kancelarię

Znajdź wzór pozwu

Czytaj

Sprostowanie a wykładania wyroku przez sądu-jak się ich domagać?

Są to instytucje prawa procesowego dające wnioskodawcy przewidziane prawem możliwości ingerencji w wydany wyrok. Zatem w jakim zakresie to czynią?

Sprostowanie

Jeżeli w wyroku zauważono niedokładności, błędy pisarskie, błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, są to przesłanki do wnioskowania o sprostowanie wyroku. Sąd może z urzędu bez wniosku, sprostować w wyroku takie niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Gdzie złożyć wniosek o sprostowanie?

Strona może złożyć wniosek o sprostowanie wyroku do sądu, który go wydał. Wniosek ten można złożyć w każdym czasie, gdyż sprostowanie wyroku nie jest ograniczone żadnym terminem.

Treść
Sprostowanie może dotyczyć tylko błędów i omyłek sądu, nie można wnioskować o sprostowanie omyłek, które są wynikiem działania stron postępowania przed sądem. Można ubiegać się o sprostowanie zarówno sentencji wyroku jak i uzasadnienia.

Przykłady

  • Przykładem niedokładności, którą możesz sprostować jest np. nieprawidłowe oznaczenie stron.
  • Przykładem błędu pisarskiego, którego sprostowanie możesz się domagać jest np. przekręcona nazwa.
  • Oczywistą omyłką jest także wydanie w postępowaniu nieprocesowym wyroku zamiast postanowienia.

Jak sąd orzeka?

Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym. O sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku, a na żądanie wnioskodawcy także na udzielonym stronie wypisie. Jeżeli sprawa toczy się przed sądem drugiej instancji, sąd ten może z urzędu sprostować wyrok pierwszej instancji.

Wykładnia

Jeżeli treść wyroku jest zredagowana przez sąd w sposób niejasny, budzący wątpliwości co do rozstrzygnięcia, sposobu jego wykonania lub zakresu powagi rzeczy osądzonej można wnioskować o przeprowadzenie wykładni wyroku. 

Sąd może dokonać wykładni wyroku z urzędu, lub na wniosek strony postępowania. Sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Postanowienie w tym przedmiocie sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym. Można wnioskować nie tylko o wykładnię wyroku, ale także postanowienia czy nawet nakazu zapłaty.

Gdzie, ile i w jakiej formie?

Pisemny wniosek nie jest ograniczony żadnym terminem, a wykładni może dokonać tylko sąd, który go wydał i orzec o tym skład który wydał dany wyrok. Nie można dokonać wykładni treści ugody zawartej przed sądem. Można wnieść zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o wykładnię wyroku. 

Wpływ wniosku na bieg terminów

Wniosek o wykładnię wyroku nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia. Nie można zatem żądać przywrócenia terminu do złożenia środka odwoławczego z powodu złożenia wniosku o wykładnię wyroku.

Istotną kwestią jest również fakt, iż wniosek o wykładnię wyroku nie podlega opłacie.

Artykuł z dnia: 2010-05-07, ostatnia aktualizacja: 2012-03-25 15:32

Nasi eksperci »

Ekspert Infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Nasze serwisy »

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Znajdź prawnika

wyszukiwanie szczegółowe »

Sądy i prokuratury

Wyszukiwarka sądów i prokuratur

nazwa
miejscowość
województwo